Сугестопедия – революцията в обучението, създадена от българин и приета в целия свят | Мотивирай.Ме

Сугестопедия – революцията в обучението, създадена от българин и приета в целия свят

sugestupedia-georgi-lozanov

Близо две десетилетия преди 1989 г., зората на т. нар, демокрация в България, българският учен проф. д-р Георги Лозанов създава сугестопедията, базирана на сугестологията – метод на обучение, идващ от наука, поставена от самия него, който се използва с огромен успех в много държави по света и до днес. В продължение на години този голям българин е отдавал солидна работа в сферата на обучението, психологията и психоанализата, за да се формира, в крайна сметка, обучение, което веднага бива оценено навсякъде по света и – съответно – въведено в редица държави. Различно от традиционната представа за „наливане на знания” в главата на ученика. В България, сугестопедията не е посрещната с ентусиазъм. По онова атеистично време, когато се е парирал всеки опит за каквото и да било духовно вникване, камо ли израстване на личността от гледна точка на психоанализата, самата Людмила Живкова, в качеството си на министър на културата, е разпоредила въвеждането на сугестопедията в училищата. Но това така и не се е осъществило. Дъщерята на бившия Първи силно се е интересувала от мъдростта на Изтока, от духовността като цяло, но нейните титанични опити да прокара макар и минимална промяна в тогавашното закостеняло мислене не са били успешни. Тя си отива загадъчно едва на 39 години общ житейски път, а д-р Георги Лозанов, основоположникът на идеята изобщо, бива поставен под домашен арест за цели 10 години – от 1979 г. до началото на промяната през 1989 г. През този период насила са били спрени лекциите му в университета и по телевизията дори, забранено му е да пътува, да води кореспонденция, да публикува, да говори по телефона с чужбина и т. н. Разрешено му е било само да се движи между дома си и института. През това време разни имитатори от чужбина предлагат на света свои варианти от негово име, които нямат нищо общо с истинската наука Сугестопедия.

Едно от знаковите изказвания в края на лекция на проф. Лозанов е било: „Използвай ума си и следвай сърцето си”. Това са два не-изключващи се процеса, а точно обратното – едното без другото не може… И го е доказвал. Все пак, какво точно е сугестопедията и какво означава? Защо е предизвикала такива противоречиви реакции? Дали само защото е била нещо различно от дотогавашните представи за начин на обучаване?

За първи път терминът е бил публикуван през 1966 г. Етимологията на думата „сугестопедия” описва следното: „Сугестопедията е концепция за внушението, създадена от българския психотерапевт и педагог Георги Лозанов, който я определя като наука за внушението и за разкриване на всестранни резерви на личността.” Иначе казано, метод, използващ внушението за бързо и ефективно усвояване на материал, предназначен за научаване. Защо е бил запрещен, след като явно е бил полезен и при това, възприет веднага от чужбина? Отговорът е прост – за съжаление, несъвпадащи си интереси между властта и пробуждането на съзнанието на хората, което да спомогне за придобиване на знания. Всяко нещо, което помага на Личността да се развива, да бъде самостоятелна и независима, е неизгодно за онези, които манипулират и владеят. Факт, който, за жалост, важи и в днешни дни. Умният, бързо учещ се индивид е неудобен за масата, чрез която определени кръгове крепят властта си. Стресираният, натовареният ученик е винаги лесно контролируем и удобен и като обучаващ се, и като работещ впоследствие…

Животът на проф. д-р Георги Лозанов преминава в името на науката – роден на 22 юли 1926 г. в гр. София, през 70-те години на ХХ в. допринася значително за развитието на ускореното обучение чрез теорията си, наречена сугестопедия. При този метод на добиване на знания се използват различни техники за дишане и приложение на музиката. За разлика от Зигмунд Фройд, който, чрез трудовете си, по-скоро подтиква хората към отдаване на долните им страсти, при методите на проф. Лозанов целта е именно обратната – събуждане и проработване на висшите сили на човешкия мозък, на чистото, духовното начало на Личността на човека. Най-положителният пример е в областта на чуждоезиковото обучение, в бързото усвояване на езици, различни от родния. С разработената от него програма ежедневно се усвояват между 80 и 300 думи. След само едномесечен курс обучаваните проговарят на ниво напреднали.
Самият Георги Лозанов като ученик завършва успещно гимназия, бил е първенец и многократно е бил награждаван за отличие. Впоследствие записва медицина в Софийския университет, като специализира Психиатрия и неврология. След като защитава дисертация към БАН и получава специализация по физиология на мозъка, завършва също и Педагогика в СУ. Получава званието Старши н.с. Първа степен, а оттам – директно Професор. Сугестопедията като обучителен метод се прилага от негови ученици, високо е била оценена и от ЮНЕСКО като нематериален световен ресурс, както и от учени в различни страни. В редица държави това обучение се въвежда като държавна инициатива (Норвегия, Англия, Уелс, Германия, Унгария, Франция, Швейцария, Дания, Австрия, Швеция, Норвегия, Канада, САЩ, Русия, Япония, Австралия, Нова Зеландия и др.

Проф. Лозанов завършва последната си публикувана книга със следните думи:
„С помощта на моите прекрасни и благородни приятели от целия свят, аз направих, каквото можах. Надявам се, че бъдещите поколения ще последват нашите стъпки. Това е перспектива за една нова култура.“
Главната идея в тази наука е, че има приказност и всичко е под формата на игра, поради което сугестопедията разгръща изцяло потенциала на децата – успокояват се, стимулира се творческото начало у тях. СПОКОЙСТВИЕТО – фактор за успех във всяка една дейност. Антипод на стреса и авторитарните, силови методи, които имат, по-скоро, обратен ефект.

Съществуват седем Закона на Сугестопедията

Първи Закон: Любов

Тя трябва да се усети като искрена любов към човешкото същество. Истинско чувство, което не бива да се бърка с базисни страсти на ниско ниво или маниакално влечение. Никой учител не трябва да започва работа на нивото на резервите без човеколюбие. Би било по-добре да почака, преди цялостно да осмисли общуването в учебния процес от тази позиция.

Защото Любовта, съвместно с останалите закони, създава необходимата приятна, искрена и силно мотивираща концентративна релаксация. Това състояние се характеризира с умствена релаксация и ненапрегната концентрация. То изисква спокойствие, вътрешна увереност и доверие. При такива условия на положителни емоции творческата интелектуална дейност и учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях и чрез нагледни материали, които са стимулиращи по характер, както и изобщо организацията на учебния процес.
В съвременния свят интерактивните игри са плод на сугестопедията.

Втори Закон: Свобода

Има ли Любов, има и Свобода. Свободата дава възможност на учителя да упражни своята лична преценка и да взима решения, с помощта на които да може да приспособи сугестопедичната система към личните особености на всяка група или дори индивид. Тя също позволява на обучаващите се да изберат дали да вземат участие в някои дейности като например песни, игри и т. н., които може да не им допадат. Във всеки момент те са абсолютно свободни да излязат от стаята, стига това да не пречи на работата на групата. Принципът на свободата е един от основните елементи, които отличават сугестопедията от хипнозата! При хипноза свобода няма, хипнотизираният не е наясно как да действа спонтанно, да прекъсне процеса, за да направи нещо, освен ако хипнотизаторът не му е внушил. Елементът на манипулация го няма като понятие изобщо.

Свободата не се диктува от учителя, а е спонтанно чувство вътре в учещите се. Това е усещане, че те не се подчиняват на една методика, а са свободни да се включват с радост като дават инициатива на своите индивидуални особености. Това не е натиск, а тъкмо напротив – това е врата към конкретно личностната изява.

Трети Закон: Убеденост на преподаващия, че се случва нещо необикновено

Състоянието на увереност, че непременно се осъществява нещо необичайно, различно от обществената, води до състояние на вдъхновение у самия учител. Това се отразява неминуемо върху учещите се. По този начин се създава т. нар. десугестивна връзка на нивото на резервния комплекс. Курсистите всъщност имат чувството, че постигат всичко сами; помощта на учителя е само една протегната приятелска ръка. И така, учещите са способни да усвояват учебния материал минимум три пъти, до пет до десет пъти по-бързо и по- добре от резултатите в традиционните методики, с много по=-благоприятен ефект върху здравето и възпитанието и . В бъдеще този ритъм на усвояване е възможно да се увеличава до голяма степен, многократно.

И стигаме до Четвърти Закон : Многократно увеличен учебен материал

При сугестопедията учебният материал, който се представя на учещите се за единица време трябва да бъде най-малко 2 до 3 пъти (пъти, не проценти!) по-голям от обема материал, представен според съществуващата норма от традиционно възприетите методи. Ако традиционната норма се измени с времето, след малко на брой години или поколения сугестопедичният курс също ще се наложи да се промени заради неспиращия стимул на еволюцията.

Пети Закон: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Когато се преподава новият материал по всички предмети, не бива да има разделение между елемента и цялото. Елементите поотделно не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, думите и граматиката не съществуват отделно от езика, а са част от речта. Всяко цяло е част от по- голямо цяло и така до безкрай.

Тази концепция се основава на проведени изследвания върху работата на човешкия мозък, според които частите на мозъка съдържат информация за целия мозък. Според трите основи на сугестологията, човешкото същество реагира като цяло и възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е поредно доказателство, че елементите не съществуват отделно, а винаги биват част от цялото. Те са просто неделими. Няма изолирани части в природата. Затова при ученето елементите трябва да се изучават заедно с цялото. Глобалното дава допълнителни нюанси на елемента. Атомът отразява законите на Вселената и Вселената е в атома.

Шести Закон: Златната Пропорция

Златната пропорция разкрива законът за Хармония във Вселената. Хармонията създава нищо друго освен Хармония и преодолява психичното безредие, често предизвикано от традиционната налаганата обучителна педагогика. Хармонията е главен фактор в преподаването и усвояването на голям учебен материал за кратък период. Връзките между частите и цялото са в златна пропорция в сугестопедичния процес на общуване. Способността за учене се подобрява, когато учебният процес умело открива правилния баланс между ритми, интонации и емоционални стимули.

Седми Закон: Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни фактори. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които много помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т. н. Тази арт част е съществена в сугеспопедията.

Освен, че ускорява многократно резултата от обучението, сугестопедията подобрява здравето и повишава културата на човешките взаимоотношения.

Но как е стигнал до всички тези изводи и как е формирал науката си българският професор д-р Лозанов?
Дълъг е бил пътят му, по време на който е изследвал множество методи, с помощта на които може лесно и бързо да се разкрият менталните способности на човека – обучение по време на сън и на хипноза. Но как още човек може да премине в това много важно състояние, най-доброто за разума и паметта? В резултат на взаимодействието с други знания, получени от Лозанов като опитен хипнотизатор и като човек, притежаващ опит при изучаването на Раджа Йога, Ментална Йога, по това време владеещи суперпаметта, Лозанов е пропътувал цяла Индия. Той е изучил в подробности индийските Веди. В съответствие с Ведите, суперпаметта е състояние на личността да управлява паметта. Те учат, че паметта не се намира в нашата физическа обвивка тялото, а е записана във Вселената и не се променя от въздействието на времето. Ведите разглеждат човешкият мозък като приемник, вид инструмент, който е способен да се настрои към съществуващите приемани данни. В Раджа Йога за създаване на възбудено състояние съществува определен набор от упражнения. В Мантра Йога, ведическата наука на звука, са дадени специални звукови честоти за запаметяване на информация. Д-р Лозанов също е учил музика и е свирел на цигулка. Той е изяснил, че наричаната от него “математическа”, бавна барокова музика, е в състояние да доведе учещите до състоянието, наречено “възбудена” релаксация. Точно тук той е открил метода на индуцирано оптимално състояние за обучение, което е търсил. Слушането на бавна, релаксираща музика е дало възможност на този метод да намери широко приложение в различни области на. Тестовете показали, че музика, написана за струнни инструменти, дава най-добри резултати. Бавният ритъм й придава вътрешен смисъл и усещането за “дълготрайност на времето”. Смесеното четене на текст със слушането на специална музика свързвало в едно дейността на лявото и дясното полукълбо на мозъка и, както изяснил д-р Лозанов, информацията се отпечатвала много ясно в паметта.
Скоро след това д-р Лозанов и колегите му изяснили, че музиката може повече – намалява напрежението в мускулите, понижава кръвното налягане, пулсът на човека се забавя… Системата за пълно обучение, освен своето основно предназначение, също така подобрявала здравето, хората чувствали емоционален подем, увеличавали се творческите и интуитивните им способности, повишавало се и самоуважението като немаловажен фактор… Изчезвали трудностите при изучаване на отделните предмети, повишавала се концентрацията и вниманието. Музиката била един от важните, но не единствен фактор в тази система, способна да отвори вратата на разума за по-нататъшно израстване. И което било учудващо и за самите изследователи, паметта на учащите се значително се подобрила. ”Човешката памет няма граници” – твърди проф. Лозанов. Неговите опити доказват, че всички ние притежаваме свръхпамет на ниво подсъзнание. “Човешкият разум запомня огромно количество информация”. С освобождаването на ограниченията, парализиращи дейността му, човешкият разум е способен да активира и да извика всичките “неизвестни умения” – казва д-р Лозанов.

В края на 60-те години в Москва се провежда конференция по парапсихология. Вестниците били изпълнени със сензационни със заглавия като: ”България извърши пробив в изучаването на свръхпаметта”, ”Работници учат по 500 думи на урок и при това укрепват здравето си“, ”Вие можете да научите чужд език за месец”. Авторът на тази система ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ, работещ в държавния институт по сугестология в София, е единственият в България психиатър, парапсихолог и познавач на сугестологията. Той е жив носител на еклектични методи, които прилага като вълшебство за лечение на заболявания и психични отклонения, десетилетие след десетилетие, убеждавайки се в приложимостта на нетрадиционната медицина. Докторът е открил ново заболяване – “дидактичен синдром”, предизвикано от неправилните методи на обучение и изложил възгледите си за възможността за лекуването му с помощта на сугестологията. Според него, той е имал намерение да разкрие най-богатите ресурси, които може да притежава страната – безграничните ресурси на човешкия разум.
„Ако опитите се прилагаха, нашата малка България би могла да се превърне за света в находище от ресурси на разума, не по-малко отколкото нефтените ресурси на Саудитска Арабия, например”, по думите на проф. Георги Лозанов.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply