Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Gloriana

Страници: 1 2 3 [4]
46
Представяме ви Бернардо Провенцано. Той e „босът на босовете” на Коза Ностра до 2006 година. Оглавил мафията в Италия в средата на 90-те години на миналия век. Тогава организацията е представлявала една овехтяла и деморализирана структура, полу-разпаднала се след арестите на главатарите. Провенциано е решил да съживи „своето предприятие”. Той е набелязал перспективна стратегия, осъществил важни тактически стъпки и дълбоки реформи. Тези промени в организацията са писмено документирани и сега имаме възможността да видим какво точно е предприел шефът на Коза Ностра и какво е смятал за важно и твърде полезно за функционирането на мафията.

Препоръките на Бернардо Провенцано са събрани в седем правила:

Правило едно: „Да изчезнеш”
Когато работите на фирмата, в дадения случай на мафията, вървят от зле по зле, трябва на временно да се скриете от очите на хората. Това е необходимо за да се отървете от „залепените” към този конкретен бизнес характеристики, такива като: „преживяващ трудности” или „изпаднал в беда”.
На членовете на мафията Провенциано е съветвал да се запасят с търпение за 5-7 години, след които техните работи, а следователно, и печалбите ще започнат да се съживяват.
Освен това, на мафията като на организация е трябвало да се отърве от образа си на „паразит” и да се представи в очите на обществото като част от самото него.

Правило две: „Посредничество”
Бъдете спокойни и излагайте своите мисли ясно, правилно и настойчиво, отчитайки всеки негативен опит. Не подминавайте това, което Ви казват хората, но и не вярвайте на всичко, което чувате. Преди да отворите устата си, намерете истината и преди да съдите, ползвайте повече от един източник на информация.
Провенциано е насърчавал своите подчинени да изучават изкуството за водене на преговори и им подчертавал важността да могат да поддържат разговор. Съветите му са събрани в книга, наречена „манифестът на Провенциано”.

Правило три: „Консенсус”
Провенциано не е смятал, че е под неговото достойнство да отговаря на писмата, пристигнали от различните обществени служби и организации. Например, той е разглеждал писма с въпросите за пазара на труда и за състоянието на здравеопазването. Провенциано е смятал, че мафията трябва да се представя като положителен член на обществото.

Правило четири: „Господ трябва да е на наша страна”
Босът на мафията - Провенциано е изпращал на своите подчинени Библии и е казвал, че само проявите на набожност, благочестие и почтителност, могат да върнат доверието на хората в Коза Ностра.
Следователите са се опитвали да „разкодират” подчертаните от боса на мафията редове в Библията, но става ясно, че той искрено е следвал и съветвал другите да следват Светото писание.

Правило пет: „Политическа гъвкавост”
Провенциано съветва лесно да сменяте политическите съюзи и предпочитания, когато това е от полза за вас.

Правило шест: „Преосмисляне”
В случай на възникването на политически скандал или срутването на бизнеса, новият ръководител трябва да умее да се дистанцира от провалените работи. Така, използвайки подобен похват, Провенциано успял да постигне това, че в средствата за масово осведомяване повече не са се мяркали негативни за него заглавия и дори предишните скандали вече не са се асоциирали с неговото име.

Правило седем: „Скромността”
През своята кариера, мафиот номер едно - Провенциано успява да се превърне от престъпен субект в инвеститор, политически манипулатор и, в края на краищата, в стратег и лидер. За да постигне това той, например, се е преструвал на малограмотен и преднамерено е писал с грешки, за да предизвика към себе си отношение като към „обикновен, малък, скромен човек”. Както с ирония отбелязват медиите, Провенциано толкова далече стигнал със своята „скромност”, че демонстрирал на колегите си готовността да се отдалечи от ръководството на организацията и да предаде властта на някой друг. За негово нещастие, след ареста му през 2006 година, тези негови пожелания са се реализирали напълно.

47
Бизнес съвети / Как се регистрира фирма ООД
« -: февруари 04, 2011, 12:08:47 am »
Регистрация на ООД се извършва въз основа на заявление по образец А4. Регистрацията на ООД се заявява от управителя/ите на ООД, както и от лице с изрично, писмено пълномощно. Заявлението за регистрация на ООД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението за регистрация на ООД и приложенията към него се подават на български език. Документи за регистрация на ООД могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език. Заявленията за регистрация на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Търговски регистър по реда на постъпването им.

Компетентен орган за регистрация на ООД е Агенция по вписванията. Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за регистрация на ООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията. Съгласно Закона за търговския регистър няма изискване регистрацията на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Това дава възможност, например заявление за регистрация на ООД със седалище и адрес на управление в град София да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд - град Варна.

Регистрация на ООД е валидна за територията на България, без оглед на факта - къде ще е седалището на вашата нова фирма.

Гореописаната процедура по регистрация на ООД, започва след възникването на съответното дружество. ООД възниква въз основа на дружествен договор / учредителен акт, който се сключва в писмена форма. Фирмата на ООД трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност. Капиталът на ООД не може да бъде по-малък от 2 лева. Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече физически и/или юридически лица, които отговарят за задълженията на ООД с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

48
Бизнес съвети / Как да регистрирам ЕООД
« -: февруари 04, 2011, 12:04:09 am »
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. EООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, като кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 2 лева. EОOД е разновидност на ООД. Когато се регистрира ЕООД, то се създава от едно физическо или юридическо лице и вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Учредителният акт трябва да съдържа определени реквизити съгласно чл. 115 Търговския закон.

Вписването на регистрация на ЕООД се извършва в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за регистрация на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията. Съгласно Закона за търговския регистър няма изискване регистрацията на ЕООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност, например заявление за регистрация на ЕООД със седалище и адрес на управление в град Бургас да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Плевен.

Регистрацията на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец А4. Регистрацията на ЕООД се заявява от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството, или от адвокат с изрично пълномощно.

49
Регистрация на ЕТ в Търговския регистър може да извърши всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да открие фирма на ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България. Всяко физическо лице може да извърши само една регистрация на фирма като ЕТ. Регистрация на ЕТ може да предприеме само лице, което не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е невъзстановено в правата си като несъстоятелен и не е осъдено за банкрут. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

Регистрация на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ А1. Регистрация на ЕТ в Търговски регистър се заявява лично от търговеца или от пълномощник с изрично писмено пълномощно. При регистрация на ЕТ и свързаните с нея обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер. Сроковете за откриване на фирма ЕТ се определят по система на входящите номера, която съдържа датата на въвеждане на Вашата преписка в електронната система на търговския регистър. С нарастване броя на заявленията се удължават и сроковете на обработка на преписките.

Регистрация на ЕТ на територията на цяла България, без оглед на факта - къде ще е седалището на вашата нова фирма!

Регистрация на фирма като ЕТ е подходяща за малки фирми, при които не се реализират големи обороти, не се поемат големи задължения и не правят големи инвестиции.

50
Преди да пристъпите към регистриране на фирма е добре да сте сигурни, че сте избрали най –правилната форма за търговска дейност.

В настоящата статия ще разгледаме предимствата и недостатъците на Едноличен Търговец /ЕТ/ и (Еднолично) Дружество с Ограничена Отговорност /ООД/.

1. Едноличен Търговец – ЕТ:

1.1. Предимства:
- За да откриете ЕТ не е необходим капитал;
- Държавните такси и хонорари са в пъти по-ниски за регистрация на ЕТ, отколкото за регистрация на ООД или ЕООД. Например, таксата за откриване на ЕТ е 35 лв., а за откриване на ООД или ЕООД - 160 лв.;
- Цената на счетоводните услуги за обслужване на ЕТ са по – ниски;
- Фирмата на ЕТ се заличава много лесно, ако в един момент вече не Ви е необходима;

1.2. Недостатъци:
- Собственикът на фирмата на ЕТ отговаря с цялото си имущество за задълженията на фирмата;
- На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки;
- Много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, дърводелски услуги, търговия на дребно, автомивки, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, а не от ЕООД или ООД плащат патент, който в много случаи е доста висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД.

2. Откриване на Дружество с Ограничена Отговорност /ООД или ЕООД/:

2.1. Предимства:
- ООД и ЕООД са капиталови дружества и за откриването им се изисква капитал, но в крайна сметка, той вече не е 5 000 лв. , а само 2 лв.;
- Капиталовите дружества отговарят за задълженията си до размера на капитала, а не с личното имущество на съдружниците;
- Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с ЕООД или ООД плащате плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;
- Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки;

2.2. Недостатъци:
- Държавните такси и хонорари са в пъти по-ниски за регистрация на ЕТ, отколкото за регистрация на ООД или ЕООД. Например, таксата за откриване на ЕТ е 35 лв., а за откриване на ООД или ЕООД -160 лв.;
- ЕООД или ООД се заличават с ликвидация;

51
Бизнес идеи / Интернет бизнес
« -: февруари 03, 2011, 05:51:47 pm »
Един от най-лесните варианти за започване на собствен бизнес е да разработите бизнеса си в интернет. Това е един от малкото сигурни начини да бъдете сам шеф на себе си с най-малко инвестиции. Разбира се това е условно казани и зависи от бизнес идеята която имате.

За да започнете собствен интернет бизнес ще имате нужда от някои неща, в които най-вероятно ще ви се наложи да инвестирате.

На първо място трябва да осигурите техническата част, която се състои от уебсайт (програма) и хостинг, на който да го инсталирате. Хубавото е, че собствен уебсайт можете да създадете и безплатно. Много от хостинг компаниите предлагат възможност за безплатна инсталация на софтуер за създаване на сайтове. Хостинг можете да закупите на цени от 5-10 лв. на месец, като след като сайтът ви стане популярен бихте могли да наемете дори собствен сървър или най-малко по-добър и по-скъп хостинг.

След като вече притежавате търговски уебсайт идват по-големите проблеми с намирането на клиенти за интернет бизнеса ви. Тук ще имате нужда от инвестиция в реклама или във фирма, която да оптимизира сайта ви така, че той да излиза на видими позиции в търсачките за ключови думи, които описват услугите или продуктите ви. Това се нарича Search Engine Optimization или съкратено SEO.

Добре би било да създадете и партньорска програма, която ще позволи на други уебсайтове рекламиращи вашите продукти да получат комисионна за всяка направена продажба или изпратен клиент. Всъщност това би могла да бъде и основната ви маркетинг стратегия ако не сте сигурни в успеха на интернет бизнеса си и желаете да започнете с безплатна реклама.

52
Бизнес съвети / 8 тайни за бизнес успех
« -: февруари 02, 2011, 10:56:17 pm »
През 1997 г. Майкъл Джефрис кани 15 топ гурута на интервю за да събере информация за своята книга. След като говори с всички, отсява 8-те тайни на успеха, с които 15-те учасника единодушно се съгласяват.

1. Поемете 100%-ва отговорност за живота си. В общество, в което хората обвиняват всичко и всички за своя провал - от родителите си до правителството, тези които не са си само-насадили "манталитета на жертвата", единствено успяват. Ако обвинявате нещо друго или някой друг освен себе си, означава, че нещо друго или някой друг имат контрол върху живота ви, а не вие самите, което не е вярно. За вашето положение в монета е отговорен само един човек и това сте вие самите и колкото по-бързо го осъзнаете, толкова по-добре за вас.

2. Поставяйте конкретни цели в живота си. Какво отличава мотивираните хора от другите? Мотивираните мислят и правят това, което искат, те са се устремили към желанията си и отстраняват препятствията по пътя им до там. Останалите просто се опитват да вървят по път с по-малко препятствия, за който не е ясно къде води. Когато имате определена цел в живота си, вашата основна грижа е да правите нещата правилно и усърдно. За предприемачите това е намирането на кауза, в която вярват и построяването на империя около нея. Хората без кауза и цели не отиват никъде.

3. Бъдете готови да платите цената. Бъдете готови да платите цената за вашите мечти. Всяко нещо което правите, дори и най-малкото, влияе на вашето бъдеще. За всяко нещо, което правите, дори и най-малкото, вие трябва за платите определена цена. Ако искате да си сготвите вкусна и обилна вечеря, тогава няма да можете да потичате в парка, примерно. Вие се изправяте пред въпроса сега да си мързелувам вкъщи и да си похапна ли или да отида да подобря физическата си форма с малко джогинг. Тоест цената, която плащате за това да си останете вкъщи, да мързелувате и да си хапнете е това, че няма да подобрите физическата си форма. А искате ли да имате прекрасна фигура? Готови ли сте да платите цената за нея и да я плащате всеки ден? Да се лишавате от всевъзможни вкусни ястия и да отделяте редовно време за физически упражнения? Същото е с всяко едно нещо, което искате и което правите. За да го постигнете трябва да искате и да платите цената за него. Това е основна разлика между хората постигащи мечтите си и хората, които неуспяват.

4. Фокусирайте се. Всеки ден се занимавате с хиляди неща, телефонни обаждания, поща, пътувания, искате да отделите време на приятели, семейство, забавления и т.н. Да се фокусирате означава да се откажете от нещо в настоящето, поради това, че инвестирате времето си в това, от което ще получите големи ползи в бъдещето. Ако се опитвате да се занимавате с хиляди неща, едва ли ще успеете, но дори и да е така, със сигурност не можете да се справите с всички качествено и така както ви се иска и в най-общия случай вършите всичко посредствено.

5. Станете екперт в своята област. Една фундаментална черта, която всички успели хора притежават е, че те възприемат сериозно професията си. Те усилено се стремят да бъдат по-добри и най-добри в това, което правят и са готови на всичко, за да го постигнат. Ако някой тръгне с камера след вас на мястото, където работите или правите бизнес и ви снима цял ден, после като гледате касетата ще се почувствате горди или недоволни от това, което виждате? Вземете днес решението да бъдете най-добър във вашата област! Започнете, като наблюдавате какво правят най-добрите и разберете как го правят.

6. Създайте си план как да постигнете това, което искате. Извадете лист хартия и напишете най-отгоре това, което искате да постигнете. Имайте предвид, че това е едно от трудните неща, понеже много хора дори не знаят какво искат или не искат нищо от живота. След като пред вас стоят целите, сега помислете за отговори на въпроса "Как да постигна това, което е написано?" Можете да се затворите на спокойствие някъде и да започнете да записвате всяка идея, която ви дойде на ум, независимо колко невероятна ви се струва, след което си направете почивка и след ден погледнете написаното и помислете над всяка една точка. Отсейте тези, които стават и продължавайте напред. Направете всичко необходимо, за да имате в крайна сметка ясна стратегия как да постигнете това, което е написано най-отгоре на листа.

7. Никога не се отказвайте. Никога, никога и пак никога не се отказвайте от това, което искате да постигнете. Независимо дали успявате или сте се провалили няколко пъти, трябва напълно да се отдадете на целите си. Ако се провалите, се поучете от провала, ако паднете - ставайте и продължавайте напред. Просто изтрийте от съзнанието си опцията да се откажете. Трябва да бъдете готови да направите каквото и да е необходимо за постигането на целите ви и го правете докато не ги постигнете. Силата на постоянството е невероятна. Всяка една малка крачка, която правите към успеха е част от крайния брой стъпки, които трябва да извървите до него. Просто не спирайте да крачите и ще отидете там, за където сте тръгнали.

8. Не отлагайте днешната работа за утре. Никой не знае колко време му остава, за да осъществи мечтите си. Трябва също така да помним, че никой от нас няма да живее вечно. Часовникът си тик - така и рано или късно времето на всеки изтича! Каквото сте постигнали – това ще остане. Успяващите добре осъзнават това и не гледат на него като нещо негативно, а го използват, за да се "впрегнат на бързи обороти" напред. Лимитираното време ги кара да преследват мечтите си колкото се може по-страстно и по-енергично за да ги постигнат до края на живота си.

53
Мъдрости / Справедливата битка
« -: февруари 02, 2011, 10:37:52 pm »
Справедливата битка се почва тогава, когато сърцето ни я желае. В героичните векове, във времето на странстващите рицари, е било лесно — имало е много земя за завладяване и много неща за вършене. В наши дни обаче светът доста се е променил и битката е пренесена от бойните полета вътре в нас самите.

Справедливата битка е онази, която водим в името на мечтите си. Когато те избликнат в нас с цялата си сила - през младостта - ние сме безкрайно храбри, но все още не сме се научили да воюваме. С големи усилия най-после се научаваме как да се борим, но тогава вече не сме така храбри. Затова се обръщаме срещу себе си и воюваме със себе си. Ставаме най-големия си враг. Казваме, че мечтите ни са били детински, трудни за осъществяване, плод на нашата липса на познание за истинския живот. Убиваме ги, защото ни е страх да поведем Справедливата битка.

Първият признак, че убиваме мечтите си, е липсата на време. Най-заетите хора, които съм познавал през живота си, винаги намираха време за всичко. Онези, които нищо не правеха, вечно бяха уморени, не разбираха колко малко трябва да свършат и по цял ден се оплакваха, че денят е прекалено кратък. В действителност те се страхуваха да поведат Справедливата битка.

Вторият признак за смъртта на мечтите ни е нашата самоувереност. Понеже не искаме да гледаме на живота като на едно голямо приключение, което трябва да се изживее. Смятаме се за прекалено мъдри, справедливи и прави по отношение на малкото, искано от живота. Поглеждаме отвъд стените на нашето всекидневие и чуваме хрущенето на прекършени копия, усещаме мирис на пот и барут, падане и жадни за победа погледи на воини. Но не разбираме радостта, безграничната радост, която носи в сърцето си всеки воюващ, защото за воюващите не са важни нито победата, нито поражението, а само да участват в Справедливата битка.

На последно място, третият признак за края на нашите мечти е спокойствието, мирът. Животът се превръща в неделен следобед, без да изисква от нас велики неща или нещо повече, отколкото искаме да дадем. Тогава решаваме, че сме зрели, изоставяме детските си фантазии и постигаме своята професионална и лична реализация. Изненадваме се, когато някой на нашата възраст каже, че още иска разни неща от живота. Но в действителност дълбоко в душата си съзнаваме, че сме се отказали да се борим за мечтите си, да поведем Справедливата битка.

Когато се откажем от мечтите си и намерим покоя имаме кратък период на спокойствие. Но умъртвените мечти започват да загниват вътре в нас, да съсипват средата, в която живеем. Започваме да се ожесточаваме спрямо околните. Най-накрая обръщаме тази жестокост към самите себе си. Явяват се болестите и психозите. Това, което сме искали да избегнем в битката — разочарованието и провала — става единствен завет на нашето малодушие. А в един прекрасен ден мъртвите ни изгнили мечти правят въздуха труден за дишане и започваме да желаем смъртта, която да ни освободи от нашата самоувереност, от нашите занимания и от онова кошмарно спокойствие на неделния следобед.

Пауло Куелю
Дневникът на един маг


54
Ти не си роден да бъдеш беден,
да бъдеш човек без характер.
Ти си роден да бъдеш
свободен човек!

Освободи съзнанието си,
мисли позитивно, като свободен човек.
Бъди самостоятелен в своя ум,
за да можеш, каквито и да са условията,
да се справиш с трудностите.

12.04.2009 г.
Автор - Миткалото

55
Мъдрости / Насладата от пиенето на чаша чай
« -: февруари 02, 2011, 09:41:04 pm »
Виетнамският будистки монах и философ, Тич Нан Хан, пише каква е неговата представа за насладата от пиенето на чаша чай.

"Трябва да си напълно буден за настоящия момент, за да се наслаждаваш на чая. Само в осъзнаването на настоящето, твоите ръце чувстват топлината на чашата. Само в настоящето ти можеш да усетиш аромата, да вкусиш сладостта, да оцениш деликатността. Ако размишляваш за миналото или се безпокоиш за бъдещето, ти ще изпуснеш напълно радостта от пиенето на чаша чай. Ти ще погледнеш надолу към чашата, и чаят ще е изчезнал.

Същото се случва и в живота. Ако не си напълно буден за настоящето, ти ще се огледаш и той вече ще е свършил. Ще изпуснеш аромата, деликатността и красотата на живота. Ще изглежда така сякъш живота е минал покрай теб като на лента.

Миналото е свършено. Поучи се от него и го остави да си замине. Бъдещето все още не е тук. Планирай го, но не си губи времето да се безпокоиш за него. Безпокойството е безмислено. Когато спреш да преживяваш това, което вече е станало, когато спреш да се притесняваш за това, което може никога да не стане, тогава ти ще живееш в настоящия момент. Тогава ще започнеш да усещаш радостта от живота."

56
Надявам се да ви харесат:

Вярата в чудото прави чудото!

Ако желаеш нещо много силно, можеш да го постигнеш. Вероятно ще ти е нужно търпение, много усилия, истинска борба, но всичко може да бъде постигнато. Поеми риска да мечтаеш. Поеми риска да работиш лудо за мечтите си!

Още много походи те чакат и стръмни върхове. Давай смело все на горе, никой няма да те спре!

Според индийците Кали е богинята на разрушението. А разрушението понякога е за добро. Кали слага края на един цикъл и поставя началото на нов.

Усетиш ли, че това е моментът, действай!

Силата на ароматите, цветовете, местата-те именно запазват вкуса на спомените свеж и красив във времето!

Не ближи раните си! Гордей се с тях! Те са белег, спомен, че си се състезавал. Дори да загубиш, важното е, че си поел по пътя на горе!

"Усмихни се, на целия свят усмихни се! Живей го този живот престраши се! Има толкова много любов и толкова малко време!"

"Светът е голям и спасение дебне отвсякъде!" (п.с. филмът и книгата са разкошни!)

Страници: 1 2 3 [4]