Мотивирай.Ме - Форум за бизнес, пари, мотивация и успех

Бизнес => Бизнес съвети => Темата е започната от: Gloriana в февруари 04, 2011, 12:04:09 am

Титла: Как да регистрирам ЕООД
Публикувано от: Gloriana в февруари 04, 2011, 12:04:09 am
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. EООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, като кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 2 лева. EОOД е разновидност на ООД. Когато се регистрира ЕООД, то се създава от едно физическо или юридическо лице и вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Учредителният акт трябва да съдържа определени реквизити съгласно чл. 115 Търговския закон.

Вписването на регистрация на ЕООД се извършва в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за регистрация на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията. Съгласно Закона за търговския регистър няма изискване регистрацията на ЕООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност, например заявление за регистрация на ЕООД със седалище и адрес на управление в град Бургас да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Плевен.

Регистрацията на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец А4. Регистрацията на ЕООД се заявява от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството, или от адвокат с изрично пълномощно.